SCEL 231200Z 03003KT 340V110 8000 NSC 19/07 Q1013 NOSIG