SCEL 231500Z 35003KT 320V040 8000 NSC 06/00 Q1018 NOSIG